Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych (w skrócie: ADO) w postaci: imienia, nazwiska oraz numeru telefonu jest Dawid Pańkowski, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani danych osobowych,
2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy drogą e-mailową na adres: dawidpankowski90@gmail.com.
3. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,
4. dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz do podjęcia działań wykonania połączenia telefonicznego na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy -podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;

5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy w formie wykonania połączenia telefonicznego przez Administratora, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6. posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody,

7. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym kontaktuje się Pani/Pan z ADO w związku z realizacją Umowy oraz po zakończeniu tego okresu:

  • będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewidują obowiązujące przepisy prawa, w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (jeżeli dane osobowe zostały podane przez Podmiot przekazujący w Umowie) – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na ADO,
  • przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.